9th Shanghai Biennale- Mumbai Pavilion

9th Shanghai Biennale- Mumbai Pavilion

Shanghai Art Museum